Gate Of Games

Gate Of Games

Stream 1 7days to die VN

Stream 1 7days to die VN

Stream 1 7days to die VN

Stream 1 7days to die VN
Stream 2 Gta5 với vô lăng

Gta5 với vô lăng
<

Gta5 với vô lăng

Gta5 với vô lăng
Stream 3 CS go

Cs Go

Cs Go

Cs Go

Các gói thành viên

Các gói thành viên

Thành viên chính thức

200 vnd

  • VND ở đây là tiền ảo trong diễn đàn để mua các gói nâng cấp 30 ngày
  • Thành viên nhóm này có thể download một số tài nguyên dòi hỏi quyền
  • Cũng như một số quyền khác trên forum

Cướp biển

500 VND

  • VND ở đây là tiền ảo trong diễn đàn để mua các gói nâng cấp 30 ngày
  • Đây là nhóm có thể ăn cáp tiền của các thành viên khác một cách nhanh và nguy hiểm hơn các thành viên không trong nhóm này
  • Nhóm này cũng có thể được mua vĩnh viễn.

Thương nhân

200 VND

  • VND ở đây là tiền ảo trong diễn đàn để mua các gói nâng cấp 30 ngày
  • Nhóm này đăng bài mua bán sẽ có nhiều ưu tiên hơn so với các nhóm khác
  • Cũng như hạn chế bị đánh cắp hơn các nhóm khác

Voters for {vietnam} a20 7daysbroad a20 stable

Server name {vietnam} a20 7daysbroad a20 stable
Server address 7daysbroad.ddns.net
Server port 26900
Month 202201


Discord 7daysbroad

Discord 7daysbroad